Urzędnik ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Prusicach

prusice, dolnośląskie

Data dodania:
2020-07-29
Data aktualizacji:
2020-08-04
Data wygaśnięcia:
2020-08-03
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
jobs.pl

Urząd Miejski w Prusicach

Burmistrz Gminy Prusice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

w Urzędzie Miejskim w Prusicach - I etat

Urzędnik ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Miejsce pracy: Prusice (dolnośląskie)

Numer referencyjny: USPFZ/jobs.pl

1. Wymagania niezbędne ( formalne ):

 1. wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych,
 2. minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 3. doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych)
 4. znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych oraz procedur aplikacyjnych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy zewnętrznych
 6. zdolność do pracy nad kilkoma projektami równocześnie i umiejętność oceny priorytetów,
 7. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i prawa Unii Europejskiej,
 8. znajomość obsługi komputera (przede wszystkim Word, Excel, Internet, Generator Wniosków),
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 12. kandydatem może być osoba, która nie była karana na przestępstwa popełnione umyślnie i nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego (ew. niemieckiego),
 2. staranność i wnikliwość w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji,
 3. umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 4. doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych, w tym ramach EFRR, EFS oraz PROW, a także innych źródeł finansowania
 5. znajomość procedur stosowanych w administracji samorządowej,
 6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 7. zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność,
 8. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. prawo jazdy kategorii B

Do zasadniczych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie m.in. należało:

 1. bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym z Unii Europejskiej;
 2. analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
 3. przygotowywanie projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych
 4. przygotowywanie niezbędnych danych do dokumentacji aplikacyjnej i obligatoryjnych załączników do wniosków oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej (w formie elektronicznej i papierowej) związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na projekty inwestycyjne i projekty miękkie
 5. składanie i śledzenie toku załatwiania spraw
 6. koordynowanie działań zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie projektów
 7. przygotowywanie innych dokumentów np. umowy, harmonogramy, zestawienia, oświadczenia, sprawozdania związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
 8. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/ wdrażającą/ pośredniczącą i z opiekunami projektów
 9. monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem
 10. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia
 11. koordynowanie i modyfikacja opracowań planistycznych (strategicznych) Gminy (m.in. strategia rozwoju Gminy) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze;
 12. udział w komisji przetargowej w sprawach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
 13. współpraca z instytucjami koordynującymi przydział środków z funduszy zewnętrznych
 14. poszukiwanie partnerów do realizacji projektów partnerskich zgodnie z ustawą wdrożeniową i ogłoszeniami konkursowymi
 15. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
 16. współdziałanie z wydziałami i referatami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 17. uczestniczenie w pracach i przygotowywaniu niezbędnych dokumentów dotyczących nowej perspektywy finansowania na lata 2021-2027
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Prusicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu przy. ul. Rynek - Ratusz 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na I piętrze (bez windy i podjazdu).

Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji lub umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

      7.  oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

      8.  oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się o    stanowisko urzędnicze,

      9)  oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prusicach ( pokój nr 1) lub pocztą na adres Urzędu - ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, z dopiskiem: 'Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Prusicach'  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020 roku do godz. 11.00.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki listowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Prusicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Nabór może zostać unieważniony w każdym momencie bez podawania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.prusice.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prusicach.

 

 

INNE INFORMACJE:

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny lub czas określony. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

BURMISTRZ

(-) Igor Bandrowicz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

na podstawie udzielonej zgody

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 'RODO') informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Prusice z siedzibą   ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Prusice:
e-mail: iod@prusice.pl, lub pisemnie na adres : Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prusicach w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 

4. Odbiorcami danych są: Burmistrz Gminy Prusice i pracownicy Urzędu Miejskiego w Prusicach, na podstawie przepisów prawa i stosownych upoważnień.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pana/Pani dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia naboru. W przypadku niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie Pana/Pani udział w naborze nie będzie możliwy.

 

10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Więcej informacji na stronie gminy:

http://bip.prusice.pl/a,23202,burmistrz-gminy-prusice-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-pozyskiwania-funduszy-zewnet.html

Praca w okolicy

prusice, dolnośląskie

Data dodania:
2020-07-29
Data aktualizacji:
2020-08-04
Data wygaśnięcia:
2020-08-03
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
jobs.pl

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Fizjoterapeuta - lublin

lublin, lubelskie Ogłoszenie użytkownika OLX
6000 - 7500 PLN
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe nowo powstający projekt dla ośrodka rehabilitacji lmc poszukuje osób na stanowisko: fizjoterapeuta   miejsca pracy: lublin   wymagania: • wykształcenie: studia magisterskie lub licencjackie w zakresie fizjoterapii • minimalne doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty • prawo wykonywania zawodu (pwz) • wiedza w zakresie

6000 - 7500 PLN
2020-07-21

Doradca ubezpieczeniowy aviva

kępno, wielkopolskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa zlecenie/dzieło | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe szukasz biznesu, w którym możesz rozwijać swoje umiejętności i mieć możliwość budowania dużego dochodu  w międzynarodowej firmie, która daje gwarancję stabilności zatrudnienia ?  szukasz dla siebie nowych możliwości zawodowych lub twój biznes przestał przynosić przychody?  pracując z nami możesz być spokojny o swoją przyszłość finansową!

2020-07-20

Doradca klienta - dziwiszów i okolice!!

dziwiszów, dolnośląskie Ogłoszenie użytkownika OLX
od 2000 PLN
B2B / Kontrakt | Praca okresowa / sezonowa / tymczasowa

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe lubisz współpracę z ludźmi i chcesz podnosić swoje kwalifikacje?  zostań doradcą klienta i zobacz, co możemy ci zaoferować: • umowę cywilnoprawną o świadczenie usług – odprowadzamy należne składki do zus! • nieograniczoną wysokość wynagrodzenia zależną od wyników • dodatkowe bonusy i możliwość awansu • najwyższe standardy

od 2000 PLN
2020-07-13

Tell: specjalista ds. sprzedaży w salonie orange - nowy targ

nowy targ, małopolskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe

2020-07-20

Praca na stanowisku: doradca ds. nieruchomości / agent nieruchomości

gorzów wielkopolski, lubuskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe witam państwa! pragnę poinformować, iż oddział wgn gorzów wielkopolski poszukuje kandydata na stanowisko: doradca ds. nieruchomości/agent nieruchomości.   ogłoszenie skierowane jest dla osób, które: -posiadają doświadczenie, -pracowały już wcześniej w branży obrotu nieruchomościami, lub nadal pracują, -męczy je dotychczasowy

2020-07-13

Doradca klienta, kasjer w psb mrówka (ks)

kościerzyna, pomorskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe obowiązki: - obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy - profesjonalne doradztwo w zakresie obsługi klienta, - prezentacja produktów oraz finalizowanie sprzedaży, - dbanie o ekspozycje towaru wymagania: - minimum roczne doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta, - umiejętność nawiązywania relacji z klientem, - umiejętność

2020-07-29

Energetyk

goleniów, zachodniopomorskie IKEA Industry Poland Sp. Z o.o.Oddział w Goleniowie
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe     IKEA Industry Operation Solid Wood West Obecnie poszukujemy kandydatki(a) na stanowisko:   Energetyk Miejsce pracy: Goleniów (Resko, Stepnica, Stalowa Wola) Główne odpowiedzialności: Wypracowywanie rozwiązań technicznych i standardów pracy wpływających na zmniejszenie

2020-07-13

Praca sprzedawca-handlowiec w centrum budowlane max-bud budzów

budzów, małopolskie Ogłoszenie użytkownika OLX
3000 - 4500 PLN
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe oferta pracy   sprzedawca-handlowiec   dział:  instalacyjno -ogrodniczy (elektryka, hydraulika, ogród)   miejsce pracy:  centrum budowlane max-bud w budzowie   wymagania: znajomość branży instalacyjnej dobry kontakt z klientem płynna obsługa komputera chęć i motywacja do pracy mile widziane prawo jazdy kat

3000 - 4500 PLN
2020-07-13

Praca dla samodzielnej księgowej z bieżącą obsługą biura

toruń, kujawsko-pomorskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe firma geo-cad poszukuje osoby na stanowisko samodzielna księgowa z bieżącą obsługą biura.   wymagania: - doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata - wykształcenie ekonomiczne - znajomość prowadzenia pełnej księgowości oraz kpir - znajomość sporządzania listy płac oraz prowadzenia akt osobowych - umiejętność wystawiania faktur - umiejętność organizacji pracy - zaangażowanie - otwartość na nowe wyzwania   do zadań osoby zatrudnionej na ww

2020-07-29

Doradca Klienta

marki, mazowieckie ADREAMS Mateusz Smerda
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Dlatego już dziś szukamy kandydata na stanowisko: Doradca Klienta Miejsce pracy: Marki (mazowieckie) Numer referencyjny: DK/jobs.pl Nie masz ochoty wstawać do pracy? Masz dość swojego szefa? Czujesz, że się wypaliłeś? CZAS NA ZMIANĘ!

2020-07-29