Prezes Zarządu

NOWOTARSKA TELEWIZJA KABLOWA sp. z o.o.

nowy targ, małopolskie

Data dodania:
2021-08-20
Data aktualizacji:
2021-09-04
Data wygaśnięcia:
2021-09-18
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

NOWOTARSKA TELEWIZJA KABLOWA sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Nowy Targ

 

I. Kandydaci ubiegający się o to stanowisko i funkcję muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.
 2. Posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej ukończone studia magisterskie.
 3. Biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.
 4. Posiadać co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą.
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe oraz nietoczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego.
 8. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.
 9. Posiadać prawo jazdy kat. B

II. Umiejętności:

 1. Znajomość przepisów prawa związanych z: funkcjonowaniem spółek praw handlowego, telekomunikacyjnego w zakresie świadczonych przez spółkę usług oraz prasowego oraz dotyczącego mediów elektronicznych
 2. Dobra komunikacja międzyludzka
 3. Podejmowania decyzji
 4. Kreatywnego rozwiązywania problemów
 5. Analityczna
 6. Odporność na stres 
 7. Dyspozycyjność

III. Wymagania preferowane:

 1. Kierunki studiów związane z telekomunikacją, marketingiem, zarządzaniem, mediami, dziennikarstwo. 
 2. Uprawnienia Ministra Skarbu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
 3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w spółce prawa handlowego.
 4. Znajomość języka angielskiego.

 

IV. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie o spełnianiu przez Kandydata – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
 4. oświadczenie Kandydata o niekaralności – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
 6. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz, 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 7. List motywacyjny
 8. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach
 9. Kopię świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. I.2
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 12. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji.
 13. Koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki.
 14. Pisemne zgłoszenia wraz z ww. dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs Prezes Zarządu spółki Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.”

V. Zgłoszenia będą przyjmowanie w terminie do dnia 17 września 2021 roku do godz. 12:00  w siedzibie Spółki 34-400 Nowy Targ, ul. Józefczaka 1 osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem „ Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.”

 1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione, niezbędne na potrzeby rekrutacji, dokumenty związane ze Spółką i nienaruszające praw osób trzecich.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 01 października 2021 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą: 1) wiedza o sektorze, w którym działa Spółka oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki; 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych; 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej; 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.
 5. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza Spółki poinformuje Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. 
 6. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie, bez podawania przyczyn przedłużyć okres składania zgłoszeń, a informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na stronie http://ntvk.com.pl/
 7. Rada Nadzorcza Spółki, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
 8. W toku konkursu Rada Nadzorcza Spółki może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
 9. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu najwyżej ocenionemu Kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
 10. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z  ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 11. Wzory załączników do oferty o pracę można pobrać ze strony internetowej Spółki www.nowytarg24.tv (zakładka ogłoszenia urzędowe)

Klauzula informacyjna.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu 34-400 przy ul. Józefczaka 1 (KRS: 0000129136, NIP: 7350009726, REGON: 490026008) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na funkcję Prezesa Zarządu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez spółkę Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji związanych z konkursem lub uzyskania dokumentów kandydaci proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres  artur.pustowka@gmail.com


Praca w okolicy

PRACA NOWY TARG

nowy targ, małopolskie

Praca

nowy targ, małopolskie

Prezes Zarządu

nowy targ, małopolskie

Dyspozytor LTL Nowy Targ

nowy targ, małopolskie

Praca dla osób do 29 r. ż. !!!

zakopane, małopolskie

nowy targ, małopolskie

Data dodania:
2021-08-20
Data aktualizacji:
2021-09-04
Data wygaśnięcia:
2021-09-18
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat
Poziom stanowiska:
Dyrektor / członek zarządu
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
pracuj.pl
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25