Prezes Zarządu

GRUPA AZOTY "KOLTAR" sp. z o.o

Tarnów, małopolskie

Data dodania:
2020-11-18
Data aktualizacji:
2020-11-20
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA AZOTY „KOLTAR” SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE („SPÓŁKA”)

Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne niż wymienione w pkt 1 - 5 powyżej wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej kandydata, sporządzony w języku polskim w standardzie Europass oraz list motywacyjny - podpisane przez kandydata,
 • oświadczenie (w oryginale, podpisane przez kandydata) o sposobie porozumiewania się z kandydatem w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail,
 • oświadczenia o:

a) korzystaniu w pełni z praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach handlowych,
d) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności Grupy Azoty „KOLTAR” Spółka z o.o. dla kandydatów stanowiącą Załącznik nr 1 do ogłoszenia, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty „KOLTAR” Spółka z o.o. do celów związanych z wyborem, powołaniem i pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki”,
e) oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, w tym:

 • ukończenie studiów wyższych,
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki),
g) oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2019.1302.t.j.),
h) oświadczenie o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce,
i) oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki.

Wzór oświadczenia kandydata na Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty „KOLTAR” Spółka z o.o. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty, mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata na Prezesa Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.

Informacje o Spółce, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Spółki: https: / /koltar.grupaazoty.com/ .

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 13 listopada 2020r. o godz. 15.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia na wskazany poniżej adres).

Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Rada Nadzorcza ma prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą od dnia 23 listopada 2020r. do dnia 27 listopada 2020r. w Tarnowie, w siedzibie spółki Grupa Azoty „KOLTAR” Spółka z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 8. O terminie rozmów kwalifikacyjnych, poszczególni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu. Mając na uwadze sytuację związaną z epidemią COVID-19 Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozmów kwalifikacyjnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności wiedza kandydata
o działalności Spółki oraz doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki może zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem wskazanym poniżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/ki w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: Grupa Azoty „KOLTAR” Spółka z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów Biuro Zarządu z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty „KOLTAR” Spółka z o.o.”.

Liczbę Członków Zarządu VIII kadencji, Rada Nadzorcza określi wraz z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając wyniki tego postępowania i postanowienia Umowy Spółki.

Data publikacji ogłoszenia: 30.10.2020r.

Podobne oferty pracy

Członek Zarządu

Kraków, małopolskie

Członek Zarządu

kraków, małopolskie

Asystentka zarządu

kraków, małopolskie

Asystent/ka Zarządu

Kraków, małopolskie

Asystent / Asystentka Zarządu

Kraków, małopolskie

Tarnów, małopolskie

Data dodania:
2020-11-18
Data aktualizacji:
2020-11-20
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Dyrektor / członek zarządu
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Dyspozytor Ruchu

warszawa, mazowieckie PGE Dystrybucja S.A.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Dyspozytor Ruchu Miejsce pracy: Warszawa Miejsce pracy: Warszawa; Centralna

2020-11-02

Specjalista ds. Rekrutacji

łódź, łódzkie Gi Group Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Opis stanowiska pracy Aktualnie, w związku z rozwojem naszych struktur wewnętrznych, poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko: Wymagania Zakres zadań: aktywne prowadzenie rekrutacji, głównie w obszarze stanowisk technicznych  redagowanie i publikacja ogłoszeń nawiązywanie

2020-11-03

Inżynier Jakości Procesu (K/M)

wrocław, dolnośląskie Michael Page
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Inżynier jakości procesu (k/m) Wrocław • JN -032020-141333 W związku z dynamicznym rozwojem struktury poszukujemy dla naszego Klienta osoby na stanowisko Inżyniera Jakości (k/m) Informacje o kliencie Naszym Klientem jest nowoczesna firma z branży motoryzacyjnej. Oferująca możliwości

2020-11-05

Customer Support Specialist - German Speaker

kraków, małopolskie Azimo
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Azimo is the better way to transfer money worldwide.   We’re fast, safe, simple and you can do it all online, or on your mobile, to fit in with how we live today. And we were created with the explicit mission of cutting the costs of sending money home. So more money can reach the people, families, communities and even countries that need it

2020-11-02

Księgowa / księgowy

grudziądz, kujawsko-pomorskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe atervin recycling technologies to rozwijająca się firma o globalnym podejściu do biznesu, która z sukcesami działa na wielu płaszczyznach w środowisku międzynarodowym. firmę cechuje ciągły rozwój w oparciu o nowe technologie i branże, dbałość o rozwój pracowników, silna pozycja finansowa, komfort pracy w połączeniu z designerskim spojrzeniem na biznes

2020-11-02

Kierownik zmiany - mińsk mazowiecki

mińsk mazowiecki, mazowieckie Ogłoszenie użytkownika OLX
B2B / Kontrakt | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe poszukujemy osoby na stanowisko: kierownik zmiany miejsce pracy: mińsk mazowiecki zakres obowiązków: - prowadzenie dokumentacji obiektowej, - obsługa monitoringu, - prowadzenie ewidencji strat i dostaw, - sprawdzanie zabezpieczeń, - udzielanie wsparcia pozostałym pracownikom. wymagania: - zaangażowanie, - punktualność, - sumienność, - znajomość obsługi komputera

2020-11-03

Specjalista ds. BHP

krosno odrzańskie, lubuskie Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt HDF/MDF, poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: Specjalista ds. BHP Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie Wymiar etatu: pełen etat System pracy: jednozmianowy ( 8:00 - 16:00) Zakres obowiązków:

2020-11-02

Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu

lublin, lubelskie INSPIRES Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Firma INSPIRES Sp. z o.o. w związku z nowo wygranymi projektami poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu. Opis stanowiska: • Sprawozdawczość i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków krajowych bądź unijnych • Opracowywanie założeń finansowych projektów • Nadzór nad budżetem realizowanych

2020-11-09

Spedytor kolejowy / morski z doświadczeniem

gdynia, pomorskie LANGOWSKI LOGISTICS
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. Sp. k. to nowoczesna polska firma o zasięgu globalnym specjalizująca się w branży TSL od ponad 15 lat. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia nasz zespół kompetentnych pracowników, który dostarcza najlepszych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających zleceniodawców. Obecnie poszukujemy

2020-11-02

Koordynator działu serwisu

kraków, małopolskie ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Opis stanowiska pracy Opis stanowiska koordynacja prac działu serwisu regałów automatycznych optymalizacja procesów obsługi zleceń konsultacje z serwisami dostawców (w języku angielskim) wsparcie działu handlowego w zakresie doradztwa technicznego nadzór nad zespołem serwisantów nadzór nad terminowością

2020-11-05