Podstawowe informacje

Logopeda (nr 3307)

Zespół Żłobków Miejskich

OFERTA NIEAKTUALNA

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Data publikacji:
21-05-2018

Data ostatniej aktualizacji:
24-05-2018

Warunki zatrudnienia:
praca okresowa / sezonowa / tymczasowa, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
brak danych

Zarobki:
minimum 2430 PLN

Pochodzenie oferty:
System EURES

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Logopeda (nr 3307)

Wymagania:

  • Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (w tym licencjat)
  • Wymagania, które powinien spełniać kandydat: a) niezbędne: - wykształcenie minimum licencjackie logopedyczne, - charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, - potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, - cieszy się nieposzlakowaną opinią. b) dodatkowe: - sumienność i dokładność w pracy, - umiejętność dobrej organizacji w pracy.

Zakres obowiązków:

  • - opieka logopedyczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań, - wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej i logopedycznej z małym dzieckiem, - planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczno-logopedyczną, - podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających powstawaniu zaburzeń mowy oraz komunikacji u małych dzieci, - prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej z dziećmi, - organizowanie spotkań terapeutycznych dla pracowników i rodziców dzieci z zakresu profilaktyki zapobiegania u dzieci występowania wad wymowy w przyszłości, - prowadzenie dokumentacji logopedycznej.

Aplikowanie:

Zgłoszenia bezpośrednio do pracodawcy OFERTA NIEAKTUALNA - dane kontaktowe niedostępne!

Wymagane dokumenty: - CV i list motywacyjny, - kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), - kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczeni

Aplikując na ofertę we wszelkich dokumentach nie zapomnij o dodaniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje na ofertę należy składać do 25.05.2018

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Brak aktualnych ofert o podobnym charakterze do wyświetlanej oferty