Podstawowe informacje

Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU

OFERTA NIEAKTUALNA

Wałbrzych, Dolnośląskie

Data publikacji:
17-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
19-11-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

> Miejsce pracy: Wałbrzych

Wymagania niezbędne :

 • Średnie lub wyższe – preferowane ekonomiczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;
 • znajomość prawa, w szczególności w zakresie:

  • ustawa o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • prawa cywilnego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ustawy kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • minimum 4 letni staż pracy dot. wykształcenia średniego lub minimum 2letni staż pracy dotyczy wykształcenia wyższego. Preferowany staż pracy w księgowości budżetowej.

Wymagane uprawnienia/umiejętności: 
 • sumienność, systematyczność, obowiązkowość,
 • otwartość i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • terminowość, poprawność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w środowisku zmian i pod presją czasu,
 • rozwinięte umiejętności analityczne oraz skupienie na szczegóły,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań pracownika biurowego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office oraz Open Office,
 • znajomość programów finansowo-księgowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Weryfikacja dokumentów finansowo- księgowych pod względem formalno- rachunkowym.
 • Dekretacja dokumentów.
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Prowadzenie centralnego rejestru umów w ZDKiUM.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Prowadzenie obsługi kasowej.
 • Prowadzenie cząstkowej ewidencji VAT.
 • Przygotowywanie płatności w elektronicznym systemie bankowym.
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych.
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami.
 • Organizacja i rozliczanie inwentaryzacji.
 • Prowadzenie działań windykacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 • Przygotowywanie bieżących analiz i raportów na potrzeby sprawozdawczości.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżące prace w zakresie księgowości.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz procedur obowiązujących w jednostce.
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zakresem stanowiska.


Warunki pracy na stanowisku:

 • podstawa zatrudnienia - umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – cały etat;  
 • miejsce wykonywania pracy: siedziba Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych; praca biurowa w jednozmianowym równoważnym systemie czasu pracy,
 • wynagrodzenie – zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem
 • wynagradzania, wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
 • Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie   wynagradzania
 • pracowników samorządowych
 • siedziba jednostki nie posiada wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:    

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, t. j.we wrześniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w   jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Wykaz wymaganych dokumentów

 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej(CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,   staż pracy i inne kwalifikacje (w szczególności dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia, świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach , szkoleniach, itp.); oryginały do wglądu w późniejszym etapie naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający posiadanie znajomości języka polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,   korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
 • posiadane opinie z dotychczasowych miejsc pracy lub referencje, 

Uwaga :

 • oświadczenia , o których mowa w pkt 4,5 i 7 należy złożyć według załączonego wzoru.
Wzór dokumentu oraz pełna dokumentacja dotycząca naboru dostępne są tutaj:
http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/get_file_contents.php?id=195143

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury w przeprowadzanym naborze proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 30.10.2018r. do godziny 12:00 na adres:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, lub w kancelarii jednostki – pokój nr 5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym”.Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Telefon kontaktowy: (74) 641-44-07 lub (74) 641-44-05 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o  naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru (w formie pisemnej, jeżeli kandydat nie wskaże kontaktu telefonicznego).

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie  upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w ZDKIUM w Wałbrzychu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej ZDKIUM w Wałbrzychu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Aplikacje na ofertę należy składać do 16.11.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Junior Middle Office Specialist
Adecco Poland Sp. z o.o. Wrocław, Dolnośląskie

Key Responsibilities: - Participation in the core Trade Management functions including trade capture/validation, oversee report monitoring, query resolution, client support, etc. - Management and facilitation of all trade lifecycleevents - e.g. Credit Events, Clearing, Internal Risk Transf"

PMO Officer - Project Analys
CREDIT SUISSE Poland Wrocław, Dolnośląskie

Credit Suisse is a leading global wealth manager with strong investment banking capabilities. Headquartered in Zurich, Switzerland, we have a global reach with operations in about 50 countries and employ more than 45,000 people from over 150 different nations. Embodying entrepreneuria"

Kierownik ds. Zasobów Ludzkich Sklepu
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Wrocław, Dolnośląskie

ZAGRAJ NA POZYCJI: Kierownik ds. Zasobów Ludzkich Sklepu Leroy Merlin to sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych należąca do ADEO, składającej się z 32 przedsiębiorstw, działających w 14 krajach. Oferujemy materiały budowlane, artykuły do majsterkowania, wystroju wnętrz i ogro"

Doradca Klienta Zamożnego
PKO Bank Polski SA Gryfów Śląski, Dolnośląskie

Doradca Klienta Zamożnego Oddziały na terenie Polski Jeżeli łatwo nawiązujesz kontakty, lubisz wyzwania i jesteś przedsiębiorczy, a Twój kapitał to: doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta zamożnego w instytucji finansowej umiejętność rozpoznawania potrzeb wymagając"

Accounts Receivable Specialist with German
Becton Dickinson Wrocław, Dolnośląskie

Did you know... ...there is a company whose associates choose to work there because their personal values align with the company’s core purpose of “Advancing the world of health?” BD is a leading global medical technology company that creates medical technology, devices and "

Płatne praktyki w dziale księgowości
Parker Hannifin ESSC Sp. z o.o. Wrocław, Dolnośląskie

Parker Hannifin is the world's leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing precision-engineered solutions for a wide variety of mobile, industrial and aerospace markets. The company employs approximately 58,000 people in 49 countries arou"