Podstawowe informacje

Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, Dolnośląskie

Data publikacji:
17-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
15-11-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

> Miejsce pracy: Wałbrzych

Wymagania niezbędne :

 • Średnie lub wyższe – preferowane ekonomiczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;
 • znajomość prawa, w szczególności w zakresie:

  • ustawa o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • prawa cywilnego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ustawy kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • minimum 4 letni staż pracy dot. wykształcenia średniego lub minimum 2letni staż pracy dotyczy wykształcenia wyższego. Preferowany staż pracy w księgowości budżetowej.

Wymagane uprawnienia/umiejętności: 
 • sumienność, systematyczność, obowiązkowość,
 • otwartość i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • terminowość, poprawność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w środowisku zmian i pod presją czasu,
 • rozwinięte umiejętności analityczne oraz skupienie na szczegóły,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań pracownika biurowego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office oraz Open Office,
 • znajomość programów finansowo-księgowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Weryfikacja dokumentów finansowo- księgowych pod względem formalno- rachunkowym.
 • Dekretacja dokumentów.
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Prowadzenie centralnego rejestru umów w ZDKiUM.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Prowadzenie obsługi kasowej.
 • Prowadzenie cząstkowej ewidencji VAT.
 • Przygotowywanie płatności w elektronicznym systemie bankowym.
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych.
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami.
 • Organizacja i rozliczanie inwentaryzacji.
 • Prowadzenie działań windykacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 • Przygotowywanie bieżących analiz i raportów na potrzeby sprawozdawczości.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżące prace w zakresie księgowości.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz procedur obowiązujących w jednostce.
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zakresem stanowiska.


Warunki pracy na stanowisku:

 • podstawa zatrudnienia - umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – cały etat;  
 • miejsce wykonywania pracy: siedziba Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych; praca biurowa w jednozmianowym równoważnym systemie czasu pracy,
 • wynagrodzenie – zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem
 • wynagradzania, wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
 • Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie   wynagradzania
 • pracowników samorządowych
 • siedziba jednostki nie posiada wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:    

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, t. j.we wrześniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w   jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Wykaz wymaganych dokumentów

 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej(CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,   staż pracy i inne kwalifikacje (w szczególności dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia, świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach , szkoleniach, itp.); oryginały do wglądu w późniejszym etapie naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający posiadanie znajomości języka polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,   korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
 • posiadane opinie z dotychczasowych miejsc pracy lub referencje, 

Uwaga :

 • oświadczenia , o których mowa w pkt 4,5 i 7 należy złożyć według załączonego wzoru.
Wzór dokumentu oraz pełna dokumentacja dotycząca naboru dostępne są tutaj:
http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/get_file_contents.php?id=195143

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury w przeprowadzanym naborze proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 30.10.2018r. do godziny 12:00 na adres:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, lub w kancelarii jednostki – pokój nr 5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym”.Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Telefon kontaktowy: (74) 641-44-07 lub (74) 641-44-05 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o  naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru (w formie pisemnej, jeżeli kandydat nie wskaże kontaktu telefonicznego).

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie  upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w ZDKIUM w Wałbrzychu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej ZDKIUM w Wałbrzychu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Aplikacje na ofertę należy składać do 16.11.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Analityk Finansowy
Santander Consumer Bank SA Wrocław, Dolnośląskie

ef: SAF/11/WRO/2018 Zadaniem zatrudnionej osoby będzie między innymi: rozwój i analiza modeli finansowych/prognostycznych, analiza i weryfikacja zgodności wewnętrznej finansowych sprawozdań zarządczych, uczestnictwo w przygotowaniach budżetu oraz strategii banku, analiza i raportowanie "

Analyst – Policy Management
AXA XL Wrocław, Dolnośląskie

Analyst – Policy Management Wrocław, Lower Silesia, Poland We invent the new to help the world move forward. Combining powerful analytics and deeper insights with bigger ideas and innovative solutions, we free up our clients’ potential, thereby fulfilling our own. Take it ser"

Specjalista ds. Księgowości
LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. Biskupice Podgórne, Dolnośląskie

Firma LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. jest nową inwestycją koreańskiego koncernu LG w Polsce. Fabryka zlokalizowana w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem będzie jedyną bazą masowej produkcji baterii litowo-jonowych branży automotive w Europie.   W związku z rozwojem nowego bizn"

Specjalista ds. Kadr i Płac
Ekotrade Sp. z o.o. Wrocław, Dolnośląskie

Ekotrade Sp. z o.o. Firma Ekotrade Sp. z o.o. powstała w 1991 roku. Działa na rynku ogólnopolskim i jest jednym z liderów branży ochrony. Ekotrade Sp. z o.o. to bogate doświadczenie, zasób wiedzy oraz najwyższa jakość usług oferowanych na rynku. Na sukces firmy nieustannie pracuje wyso"

Accountant Specialist
Ework Group Wrocław, Dolnośląskie

www.eworkgroup.com Accountant Specialist Miejsce pracy: Wrocław Ework has a strong entrepreneurial corporate culture and a leading, innovative role in the market. The company is growing fast and today Ework is established in Sweden, Poland, Norway, Denmark, Finland, and "

Operator maszyn- bez doświadczenia. Atrakcyjne warunki finansowe
ManpowerGroup Sp. z o.o. Nowa Wieś Wrocławska, Dolnośląskie

--> Manpower (Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412) to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Operator maszyn- bez doświadczenia. Atrakcyjne warunki finansowe Numer referencyjny: O"