Piaseczno, mazowieckie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-26
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna
Inspektor
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji
w Zespole do spraw Ochrony Informacji NiejawnychWarunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


Oświetlenie naturalne i sztuczne


Miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze


Budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów


Na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych


Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


W budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji, dokumentując je w Dzienniku Pracy Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowym działaniem stanowisk dostępowych,
 • bierze udział w opracowaniu dla nowo uruchomionego lub modyfikowanego stanowiska dostępowego formularza „Opis Stanowiska Dostępowego Systemu” w celu uzyskania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem i szacowaniu ryzyka oraz w audytach, testach bezpieczeństwa w celu wyznaczenia miary ryzyka dla poszczególnych niejawnych systemów teleinformatycznych,
 • prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie jednostki w celu przeszkolenia administratorów i kandydatów na administratorów systemów,
 • zastępuje Kierownika Kancelarii Tajnej oraz pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Piasecznie w celu zapewnienia ciągłości pracy na tych stanowiskach,
 • realizuje zadania przewidziane dla lokalnego administratora Krajowego Systemu Informatycznego w celu wypełnienia obowiązków zawartych w aktach prawnych regulujących przedmiotowe zagadnienie,
 • prowadzi ewidencję wniosków o nadanie/cofnięcie upoważnień do przetwarzania danych wraz z danymi osobowymi uzyskanymi na podstawie art. 20c, 20cb, 20da ustawy o Policji od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych oraz usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną w celu realizacji obowiązków wynikających z aktów prawnych realizujących przedmiotowe zagadnienie,
 • przygotowuje we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Piasecznie niezbędną dokumentację w ramach prowadzonej w jednostce kontroli zarządczej w celu wypełnienia ustawowego obowiązku prowadzenia przedmiotowej kontroli.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze obsługi systemów informatycznych lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Praca w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Komunikowania się
 • Samodzielność i rzetelność
 • Odpowiedzialność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu teleinformatyki lub bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Przeszkolenie: specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze obsługi systemów informatycznych lub powyżej 4 lat w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne”, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL oraz NATO CPNFIDENTIAL
 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji
 • Znajomość przepisów i procedur o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętności interpretacji przepisów
 • Umiejętności sporządzania dokumentacji
 • Znajomość funkcjonowania sieci teleinformatycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze obsługi systemów informatycznych lub powyżej 4 lat w administracji (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. powyżej 2 lat w obszarze obsługi systemów informatycznych lub powyżej 4 lat w administracji (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3
  05-500 Piaseczno
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie).


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze
4 031,21 zł wynikające z mnożnika1,9839 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (47) 72-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.


Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „ściśle tajne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Aplikuj

Podobne oferty pracy

Inspektor

Warszawa, mazowieckie

Inspektor

Warszawa, mazowieckie

Inspektor

Warszawa, mazowieckie

Inspektor

Warszawa, mazowieckie

Inspektor

Radom, mazowieckie

Inspektor

Warszawa, mazowieckie

Piaseczno, mazowieckie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-26
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25