Podstawowe informacje

Główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

OFERTA NIEAKTUALNA

Warszawa, Mazowieckie

Data publikacji:
12-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
13-11-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Wymagane języki:
angielski

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.
Wymiar etatu: 1,00Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wyznaczania przedsiębiorcy lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej i nakładanie na tego przedsiębiorcę/przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie występowania skutecznej konkurencji; w przypadku stwierdzenia skutecznej konkurencji opracowywanie rozstrzygnięcia w tej sprawie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia innych środków regulacyjnych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych,
  jak i wspólnotowych z zakresu telekomunikacji i konkurencji;
 • współpracowanie z Komisją Europejską oraz organami regulacyjnymi innych państw UE w zakresie regulacji rynków i nakładania obowiązków regulacyjnych;
 • uczestnictwo w pracach grup roboczych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zespołach projektowych;
 • udostępnianie podmiotom, na ich wniosek, informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, w ramach dostępu do informacji publicznej.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • wyjazdy w delegacje służbowe krajowe i zagraniczne;
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub telekomunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne;
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce, oceny sytuacji panującej
  na danym rynku właściwym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
 • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 2 listopada 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Główny specjalista DR/SMP/7”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres:
https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.


Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.


Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.


Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/


Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]

Aplikacje na ofertę należy składać do 02.11.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Referent działu techniczno-handlowego k/m
Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa, Mazowieckie

Szczegóły oferty nr: StPr/18/20679 z dnia 2018-11-29 Stanowisko: Referent działu techniczno-handlowego k/m Dane dotyczące oferty Stawka: 2800,00 Zmianowość: jedna zmiana Rodzaj zat.: Umowa o pracę na czas nieokreślony Dane dotyczące wymagań Wymagania: Wym"

Referent ds. rekrutacji w terenie
JOBS.PL S.A. Warszawa, Mazowieckie

Jeśli chciałbyś pracować w przyjaznym zespole, fajnej atmosferze a wyzwania są Tobie nie straszne - aplikuj ! Referent ds. rekrutacji w terenie Warszawa Obowiązki Praca w systemie 70 % w biurze i 50% terenie. Spotkania w Urzędach Pracy, organizacja giełd pracy, pozyski"

Specjalista ds. protokołu dyplomatycznego i recepcji
Kancelaria Sejmu Warszawa, Mazowieckie

KANCELARIA SEJMU BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH   zatrudni SPECJALISTĘ DS. PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO I RECEPCJI w BIURZE SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH Wydział Protokołu Miejsce pracy: Warszawa Zadania i obowiązki: Prowadzenie korespondencji międ"

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, Mazowieckie

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne tec"

Referent ds. Dokumentacji Cudzoziemców
SOLID SECURITY Sp. z o.o. Warszawa, Mazowieckie

Referent ds. Dokumentacji Cudzoziemców Numer referencyjny: jobs.pl Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie) Opis stanowiska Obsługa dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców; Kontakt z urzęd"

Pracownik ds. zapewnienia jakości kontroli i współpracy z podmiotami zewnętrznymi
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, Mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lu"