Szczegóły oferty

Główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

OFERTA NIEAKTUALNA

warszawa, mazowieckie

Data dodania:
2018-10-22

Data pierwszej publikacji:
2018-10-12

Data ostatniej aktualizacji:
2018-11-13

Data wygaśnięcia:
2018-11-02

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, Pełny etat

Poziom stanowiska:
Specjalista

Wymagane języki:
angielski

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.
Wymiar etatu: 1,00
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wyznaczania przedsiębiorcy lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej i nakładanie na tego przedsiębiorcę/przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie występowania skutecznej konkurencji; w przypadku stwierdzenia skutecznej konkurencji opracowywanie rozstrzygnięcia w tej sprawie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia innych środków regulacyjnych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych,
  jak i wspólnotowych z zakresu telekomunikacji i konkurencji;
 • współpracowanie z Komisją Europejską oraz organami regulacyjnymi innych państw UE w zakresie regulacji rynków i nakładania obowiązków regulacyjnych;
 • uczestnictwo w pracach grup roboczych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zespołach projektowych;
 • udostępnianie podmiotom, na ich wniosek, informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, w ramach dostępu do informacji publicznej.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • wyjazdy w delegacje służbowe krajowe i zagraniczne;
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub telekomunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne;
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce, oceny sytuacji panującej
  na danym rynku właściwym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
 • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 2 listopada 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Główny specjalista DR/SMP/7”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres:
https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.


Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.


Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.


Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/


Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta zobacz również:

Specjalista ds. Regulacyjnych Produktów Nieleczniczych
USP Zdrowie warszawa, mazowieckie

Specjalista ds. Regulacyjnych Produktów Nieleczniczych (umowa na 1,5 roku) Miejsce pracy: Warszawa Jest to stanowisko, na którym będziesz: Oceniać składniki oraz poprawność oznakowania produktów typu suplementy diety i inne kategorie żywności w stosunku do obowiązującego prawa lokalnego i europejskiego Weryfikować

Specjalista ds. Compliance w Departamencie Nadzoru
SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. warszawa, mazowieckie

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest nowoczesną instytucją, stawiającą na twórczych ludzi ceniących pracę zespołową i kontakt z klientem. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Compliance w Departamencie Nadzoru Miejsce pracy: Warszawa Opis stanowiska Do podstawowych zadań

Specjalista w Departamencie Zarządzania Kampaniami
Getin Noble Bank S.A. warszawa, mazowieckie

Poszukujemy kandydatów/kandydatek do pracy na stanowisko: Specjalista w Departamencie Zarządzania Kampaniami Miejsce pracy: Warszawa Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: budowę zaawansowanych modeli analitycznych dotyczących wszystkich obszarów działania Banku, w tym modeli skłonnościowych, segmentacyjnych,

Specjalista ds. raportowania i analiz w Departamencie Ryzyka w Wydziale Ryzyka Rynkowego i Ryzyka Płynności
Bank Millennium S.A. warszawa, mazowieckie

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości warszawa, mazowieckie

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację

Główny Specjalista ds. CRM
PKO Ubezpieczenia warszawa, mazowieckie

PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Marketingu i PR na stanowisko:  Główny Specjalista ds. CRM Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: CRM/03/2019   Podstawowe zadania: współpraca z PKO Bankiem Polskim S.A. przy inicjowaniu, nadzorowaniu i optymalizacji kampanii sprzedażowych i retencyjnych realizowanych