Podstawowe informacje

Główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

OFERTA NIEAKTUALNA

Warszawa, Mazowieckie

Data publikacji:
12-10-2018

Data ostatniej aktualizacji:
13-11-2018

Warunki zatrudnienia:
pełny etat, umowa o pracę

Poziom stanowiska:
specjalista

Zarobki:
brak danych

Wymagane języki:
angielski

Pochodzenie oferty:
pracuj.pl

Oferty specjalne

Opis oferty pracy

Praca - Główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Regulacji.
Wymiar etatu: 1,00Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wyznaczania przedsiębiorcy lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej i nakładanie na tego przedsiębiorcę/przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie występowania skutecznej konkurencji; w przypadku stwierdzenia skutecznej konkurencji opracowywanie rozstrzygnięcia w tej sprawie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia innych środków regulacyjnych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych,
  jak i wspólnotowych z zakresu telekomunikacji i konkurencji;
 • współpracowanie z Komisją Europejską oraz organami regulacyjnymi innych państw UE w zakresie regulacji rynków i nakładania obowiązków regulacyjnych;
 • uczestnictwo w pracach grup roboczych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zespołach projektowych;
 • udostępnianie podmiotom, na ich wniosek, informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, w ramach dostępu do informacji publicznej.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • wyjazdy w delegacje służbowe krajowe i zagraniczne;
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub telekomunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne;
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce, oceny sytuacji panującej
  na danym rynku właściwym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;
 • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 2 listopada 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Główny specjalista DR/SMP/7”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres:
https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.


Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.


Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.


Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/


Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]

Aplikacje na ofertę należy składać do 02.11.2018

Sprawdź również inne oferty z branży:

Samodzielny referent do obsługi projektu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce, Mazowieckie

Zakres obowiązków: Bieżąca, ścisła współpraca z koordynatorami projektu; wspomaganie procesu zarządzania projektem, w szczególności w aspekcie terminowego planowania i realizacji zadań merytorycznych oraz przepływów finansowych; sporządzanie dokumentów dotyczących "

Referent ds. rekrutacji w terenie
JOBS.PL S.A. Warszawa, Mazowieckie

Jeśli chciałbyś pracować w przyjaznym zespole, fajnej atmosferze a wyzwania są Tobie nie straszne - aplikuj ! Referent ds. rekrutacji w terenie Warszawa Obowiązki Praca w systemie 70 % w biurze i 50% terenie. Spotkania w Urzędach Pracy, organizacja giełd pracy, pozyski"

Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Finansów i Rozliczeń
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa, Mazowieckie

acownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO) wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój"

Referent ds. rekrutacji
JOBS.PL S.A. Sokołów Podlaski, Mazowieckie

Referent ds. rekrutacji Sokołów Podlaski Obowiązki Do biura regionalnego poszukujemy osoby, która będzie wspierać procesy rekrutacji w Sokołowie i okolicach. Wymagania Obsługa poczty bieżącej Przygotowywanie zestawień/raportów Przygotowanie umów dla nowych pra"

referent ds. ochrony danych osobowych 8i
MUSI NOVUM Sp. z o.o. Żyrardów, Mazowieckie

Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji w zakresie RODO Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - uprawnienia: szkolenie w zakresie RODO - konieczne - umiejętności: współpraca z administratorem i inspektorem ochrony danych osobowych - konieczne Spos&"

Podinspektor ds. księgowości i windykacji
Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie

Zakres obowiązków: Sporządzanie i opracowywanie pism i innych dokumentów; nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych; kwalifikacja wydatków na poszczególne paragrafy wg. kierunku ich powstania; kontrola dowodow księgowych, ich dekretacja i ewidenc"