Główny specjalista

Służba Cywilna

Warszawa, mazowieckie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-26
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna
Główny specjalista
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw polityki sportowej
w Departamencie Sportu dla WszystkichWarunki pracy

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami.
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna.

Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku.

Ponadto: • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka.
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje programy Ministra w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych oraz nadzoruje ich realizację.
 • Opracowuje i monitoruje dokumenty strategiczne w obszarze sportu.
 • Współpracuje z Radą Europy oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności w ramach "Stałego Komitetu Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej" (Komitet T-RV) oraz "Komitetu ds. bezpieczeństwa i zabezpieczenia imprez sportowych" (Komitet T-S4).
 • Koordynuje proces sprawozdawczości z realizacji rządowych dokumentów strategicznych w zakresie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
 • Współpracuje z komórkami Ministerstwa w sprawach związanych z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych w obszarze bezpieczeństwa w sporcie.
 • Koordynuje współpracę Ministerstwa z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów w zakresie projektów z obszaru sportu.
 • Współpracuje z odpowiednimi urzędami i służbami, zespołami stałymi i doraźnymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności polskimi związkami sportowymi w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub w pracy biurowej w obszarze sportu i/lub w obszarze współpracy z organizacjami międzynarodowymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość regulacji prawnych z obszaru bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Znajmość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o sporcie.
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania obszaru sportu.
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategicznych w obszarze sportu.
 • Wiedza z zakresu podmiotów działających w ramach ruchu kibicowskiego.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z zakresu organizacji imprez sportowych i/lub z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych
 • wykształcenie: wyższe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne lub europeistyka lub prawo lub administracja lub stosunki międzynarodowe lub politologia
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub w pracy biurowej w obszarze sportu i/lub w obszarze współpracy z organizacjami międzynarodowymi (dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy; dokumentami potwierdzającymi charakter posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania wykształcenia wyższego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne lub europeistyka lub prawo lub administracja lub stosunki międzynarodowe lub politologia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w pracy z zakresu organizacji imprez sportowych i/lub z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa
  lub składając osobiście w Kancelarii (pn.-pt. 8:15-16:00)
  z wyraźnym dopiskiem na zamkniętej kopercie: DS/2/2022.

  Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres: Aplikuj
  W temacie wiadomości i w liście motywacyjnym proszę dodać wyraźny dopisek: DS/2/2022.

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ważne uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: • CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń obowiązujące przy naborach do pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/pliki-do-pobrania
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Dokumentami potwierdzającymi długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy są dokumenty jednoznacznie potwierdzające zamknięty okres świadczenia pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
 • Dokumentami potwierdzającymi charakter wykonywanej pracy są zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy.
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia do urzędu.
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu/wpływu na skrzynkę mailową) nie będą rozpatrywane.
 • Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem.

Aplikuj

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Warszawa, mazowieckie

Data dodania:
2022-06-25
Data aktualizacji:
2022-06-26
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Referent

Warszawa, mazowieckie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi

2022-06-25

Doradca Energetyczny ds. OZE

Czernikowo, kujawsko-pomorskie Columbus Elite S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Czujesz się świetnie w działaniach terenowych a praca za biurkiem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Chcesz pracować w branży odpowiedzialnej społecznie? Doradca Energetyczny ds. OZE Ta praca jest dla Ciebie jeśli: Masz prawo jazdy kat. B, Potrafisz i lubisz rozmawiać z ludźmi, Samodzielnie i efektywnie zarządzasz

2022-06-25

Business Consultant

Wrocław, dolnośląskie Arrow Electronics
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ABOUT US By the time you’ve had your morning coffee, it’s likely you’ve already interacted with Arrow at least 5 times. The work Arrow does, goes into everything from cars to coffee makers. If it takes a charge or sends a signal, chances are, Arrow was part of building it. Our employees live in a world of Five Years Out where new technologies, new materials, new ideas and new electronics will make life not only different but better

2022-06-25

Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim

Białystok, podlaskie L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds. obsługi klienta biznesowego z j. czeskim Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. Praca zdalna - Młodszy/a Specjalista/ka ds

2022-06-25

Specjalista ds. Operacyjnych (k/m)

Warszawa, mazowieckie Axpo Polska Sp z o. o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. Operacyjnych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Fakturowanie oraz przygotowywanie rozliczeń z wykorzystaniem systemów operacyjnych i systemu księgowo – bilingowego Współpraca oraz kompleksowa obsługa klientów strategicznych Przygotowanie raportów, analiz i zestawień bieżących oraz okresowych z wykorzystaniem

2022-06-25

Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym

Warszawa, mazowieckie Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Doradca klienta / Sprzedawca w salonie optycznym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków aktywne nawiązywanie kontaktu z Klientem; bezpośrednia obsługa Klienta i profesjonalne doradztwo produktowe; podstawowe prace rachunkowe (fiskalizacja, raportowanie, wystawianie dowodów sprzedaży); dbałość o ekspozycję i nienaganny aspekt wizualny salonu; kreowanie profesjonalnego wizerunku sieci

2022-06-25

Główny/a Księgowy/a

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@stomil.bydgoszcz.pl.Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rekrutacja. Dane mogą być udostępniane podmiotom rekrutującym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne lub usługi nadzoru nad oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych

2022-06-25

Manager Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie MARZANNA SKRABA CHMIELOWIEC
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Manager Sprzedaży Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem sprzedaży Nasze wymagania Wyższe wykształcenie, minimum licencjat Znajomość pakietu MS office Samodyscyplina, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu Umiejętności sprzedażowe, analityczne oraz negocjacyjne Masz doświadczenie w zarządzaniu

2022-06-25

Project Manager R&D

Nowy Tomyśl, wielkopolskie PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Project Manager R&D Miejsce pracy: Nowy Tomyśl Twój zakres obowiązków Koordynacja pracy zespołu, który projektuje, testuje i wdraża do produkcji seryjnej nowe produkty stosowane do realizacji połączeń w szafach sterowniczych Prezentacja koncepcji projektów przed Zarządem firmy(konstrukcja, nakłady inwestycyjne, harmonogram, ocena opłacalności

2022-06-25

Specjalista ds. żywienia zwierząt

Wyszków, mazowieckie AGRIFIRM POLSKA Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Specjalista ds. żywienia zwierząt Miejsce pracy: Wyszków Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie klientów w łańcuchu biznesowym Profesjonalne doradztwo klientom w oparciu o wiedzę żywieniową Sprzedaż produktów dla bydła Budowanie wizerunku firmy Agrifirm jako partnera biznesowego Nasze wymagania Wykształcenie wyższe rolnicze

2022-06-25